Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Woutlichtstraten, ook handelend onder de handelsnaam Woutlichtstraten is gevestigd te Hoevelaken.

Versie geldig vanaf 20-4-2023

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Woutlichtstraten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Woutlichtstraten.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Woutlichtstraten behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Woutlichtstraten erkend.

1.4 Woutlichtstraten garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 – Levering

2.1 Levering vindt direct plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Woutlichtstraten bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders vermeld. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Woutlichtstraten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Woutlichtstraten geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Woutlichtstraten heeft het rechtelijk om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellenen om prijswijzigingen als gevolg van BTW veranderingen door te voeren. Tevens mag Woutlichtstraten de producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen van de financiële markt en waar Woutlichtstraten geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.  Alle genoemde prijzen op de offertes zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – A) Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Herroeping van de overeenkomst door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte, dan wel door het zetten van een handtekening dan wel via elektronische weg is niet meer mogelijk.

4.2 Herroeping van de overeenkomst door de consument na ondertekening van de offerte is niet meer mogelijk, vanwege de uitzondering opgenomen in artikel 6:23 0p lid f sub 1 BW. Deze uitzondering houdt in dat het herroepingsrecht voor consumenten niet bestaat indien het gaat om een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. De op maat gemaakte producten van Woutlichtstraten vallen onder deze uitzondering.

4.3 Bij levering van producten (betreft geen maatwerk zoals profielschroeven):

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 4 – B) Betaling

4.3 Betaling geschiedt achteraf of vooraf in onderling overleg tussen beide partijen. Indien sprake is van facturering achteraf dient de consument en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van factuur de factuur te betalen.

4.4 De consument en de opdrachtgever hebben de plicht om onjuistheden vermelde of verstrekte factuur onverwijld aan Woutlichtstraten te vermelden.

4.5 Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de consument of de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De consument of de opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

4.6 Indien Woutlichtstraten besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de consument of de opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.5 genoemde rente, tegens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het als dan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 – Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Woutlichtstraten, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Woutlichtstraten. Woutlichtstraten houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Woutlichtstraten respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Woutlichtstraten maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 6 – Montage en garantie:

6.1 De consument of de opdrachtgever kunnen zelf de montage van de goederen uitvoeren dan wel door een derde laten uitvoeren of overeenkomen met Woutlichtstraten dat Woutlichtstraten de montage uitvoert.

6.2 Indien Woutlichtstraten niet de montage uitvoert en de door Woutlichtstraten geleverde goederen onoordeelkundig zijn geplaatst, behandeld en/of verwerkt en/of opgeslagen en/of vervoerd, vervalt de garantie in zijn geheel. Om dit te voorkomen dient de consument of de opdrachtgever bouwkundige voorzieningen aan te brengen volgens de aansluitdetails en tekeningen van Woutlichtstraten, welke bij het product geleverd worden.

6.3 Detaillering van opdrachtgever is nimmer van toepassing tenzij anders overeengekomen.

6.4 Indien Woutlichtstraten de montage uitvoert, is de garantie onderworpen aan de volgende, cumulatieve voorwaarden:

 1. De consument of de opdrachtgever roept de garantie in binnen 5 jaar, waarbij de factuur of het meegeleverde garantiebewijs dienen als bewijsstuk;
 2. De goederen zijn geplaatst met in achtneming van de plaatsing- of onderhoudsvoorschriften die bijgesloten zijn;
 3. De goederen zijn niet misbruikt, verkeerd gebruikt, verwaarloosd, gewijzigd, veranderd of gerepareerd behalve door een bevoegd medewerker van Woutlichtstraten;
 4. De goederen zijn onderworpen geweest aan normaal gebruik en normale slijtage;
 5. De goederen hebben geen schade opgelopen door vreemde voorwerpen, substanties of ongevallen.

6.5 De garantie dekt niet wanneer er sprake is van één van de volgende situatie(s):

 1. Onderdelen die onderworpen zijn aan normale slijtage;
 2. Verkleuring, verbleking of kleurverandering, ongeacht deze veroorzaakt is door zon, condensatie, zure regen zout water of enig andere omstandigheid met corroderend of materiaal aantastend effect;
 3. Verandering in het dichtingsmateriaal van de beglazing van de lichtstraat;
 4. Knoesten en harsplekken in het hout
 5. Variaties die van nature in de gebruikte materialen voorkomen;
 6. Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de geldende normen van de glasleverancier;
 7. Thermische glasbreuken of spanningsbreuken in het glas;
 8. Lekkages en/of beschadigingen in dakbedekking die onderworpen is aan normale slijtage en/of misbruik, verkeerd gebruik verwaarlozing, wijziging, verandering of reparatie door iemand anders da de medewerker van Woutlichtstraten;
 9. Schade als gevolg van een ongeval, natuurrampen waaronder doch niet beperkt tot glasbreuk, breuken in constructie of haarscheurtjes;
 10. Blootstelling aan vallende voorwerpen, explosie, molest, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden (een door KNMI gemeten windsnelheid groter dan 20m/s) bliksem, ernstige hagel en oneigenlijk gebruik;
 11. Blootstelling aan bewerking na aflevering, zoals schuren, zandstralen, etsen, plamuren, stuken, schilderen of ander oppervlaktebehandeling;
 12. Glascorrosie als gevolg van stilstaand water en vuiligheid op het glas; en enig ander vergelijkbare toestand, ongeacht of deze kan worden aangemerkt als gebrek;
 13. Er is sprake van schade aan accessoires.

6.6 Om aanspraak te maken op de garantie dienen de geconstateerde gebreken binnen 3 dagen nadat ze geconstateerd zijn, dan wel in redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk gemeld te worden bij Woutlichtstraten. Bij verzuim van deze tijdige termijn vervalt iedere garantieverplichting.

6.7 Deze garantie dekt niet de kosten die voortvloeien uit de demontage en herinstallatie van een Woutlichtstraten product of voor afdekking met een dekzeil of andere maatregelen die nodig zijn in verband met reparatie- of vervangingswerkzaamheden.

6.8 Woutlichtstraten heeft het recht om een vergoeding te vragen voor de kosten van service bezoeken, indien de vordering van de consument of de opdrachtgever niet wordt gedekt door deze garantie. Bovendien dient de consument of de opdrachtgever voor alle kosten te betalen in verband met het onderzoeken van het product, waaronder loonkosten die zijn gemaakt voor het onderzoeken van het product alsmede alle kosten in verband met demontage en herinstallatie van het product, de bescherming van het product en van het bebouw met dekzeilen etc.

Artikel – 7  Omvang van het werk – lichtstraten

Dit artikel is van toepassing indien de overeenkomst ziet op de aanschaf van een lichtstraat.

7.1 De consument of de opdrachtgever dienen de maatvoering en uitvoering door te geven aan Woutlichtstraten en is daarbij zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte gegevens. Woutlichtstraten controleert deze gegeven niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 De consument of de opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Woutlichtstraten controleert niet of deze stukken aanwezig zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

 • De kosten voor dakbedekkings-, grond-, hei-, hak-, afbouw-, breek- beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel-, of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
 • De kosten voor aansluiting gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
 • De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 • De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 • De kosten van verticaal transport op de bouwplaats naar een hoogte > 3m boven begane grond niveau.
 • De koste van aanwerken van bouwkundige zaken zoals het aankloppen van lood of aanbrengen van goten en kappen.

Artikel – 8 Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Woutlichtstraten zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Woutlichtstraten slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Woutlichtstraten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Woutlichtstraten kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel – 9 Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Woutlichtstraten en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Woutlichtstraten op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Woutlichtstraten behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel – 10 Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc..; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Woutlichtstraten gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel – 11 Overmacht

11.1 Woutlichtstraten is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Woutlichtstraten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Woutlichtstraten behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Woutlichtstraten gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Woutlichtstraten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel – 12 Aansprakelijkheid

12.1 De consument of de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Woutlichtstraten is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien de consument of opdrachtgever onjuiste, niet representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

12.2 Overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden is Woutlichtstraten nooit aansprakelijk voor het ontbreken van de juiste vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen voor het uitvoeren van werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.3 De levertermijn als genoemd in artikel 2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Woutlichtstraten nimmer aansprakelijk voor de gevolge van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft de consument of de opdrachtgever geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Woutlichtstraten enige vergoeding verschuldigd jegens de consument of de opdrachtgever.

12.4 Woutlichtstraten is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Woutlichtstraten, verleent de consument of de opdrachtgever de bevoegdheid aan Woutlichtstraten om, als een door Woutlichtstraten ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de consument of de opdrachtgever te aanvaarden.

12.5 Woutlichtstraten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

12.6 Woutlichtstraten is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.

12.7 Woutlichtstraten is niet aansprakelijk voor het niet of tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

12.8 De consument of de opdrachtgever vrijwaart Woutlichtstraten voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de diensten.

12.9 Indien Woutlichtstraten aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de consument of de opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Woutlichtstraten met betrekking tot haar diensten.

12.10 De aansprakelijkheid van Woutlichtstraten is beperkt tot het door de consument of de opdrachtgever betaalde bedrag.

12.11 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Woutlichtstraten.

12.12 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel – 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle zaken geleverd door Woutlichtstraten blijven in het eigendom van Woutlichtstraten, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.

13.2 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Woutlichtstraten door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoud Woutlichtstraten zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen opdrachtgever nog aan Woutlichtstraten verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Woutlichtstraten te vestigen.

Artikel – 14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Woutlichtstraten en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland kennis, tenzij Woutlichtstraten er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel – 15 klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.